Nabízíme služby:

Primární zaměření společnosti TAXONIA CZ, s.r.o. na zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov dle příslušné legislativy zůstává prioritou v její dnešní podnikatelské náplni.


Svůj odborný potenciál pak dále uplatnujeme při řešení eko-lesnicky zaměřených projektů a studií, odborných analýz pro vlastníky a správce lesních majetků, orgány státní správy lesů a ochrany životního prostředí a ostatní subjekty využívající poznatky o lesním a krajinném ekosystému ve své praxi.

Zpracování projektů

 • biotechnických a zalesňovacích
 • plány péče
 • ÚSES
 • myslivost - obory
 • příměstské lesy
 • posudky na investiční akce na PUPFL
 • posuzování vlivu na životní prostředí
 • dendrologické průzkumy
 • pasporty zeleně

Oceňování lesa

 • ceny a odhady dřeva, lesních pozemků a porostů
 • lesní hospodářství , odvětví dříví – těžba
 • komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, předpoklad zvýšených provozních nákladů
 • výpočet poplatku za odnětí

Poradenství & výzkum

 • výhledy hospodaření
 • audity hospodaření v lese
 • určení rizik ohrožení lesních porostů větrem